เข้าสู่ระบบเจ้าบ้านสามารถตรวจสอบการชำระธรรมเนียมขยะในครัวเรือนของตนเองได้

  • เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • เลือกครัวเรือนที่ต้องการตรวจสอบ โดยสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมขยะได้เฉพาะครัวเรือนที่ท่านเป็นเจ้าบ้านเท่านั้น